Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

105.3m FM

Alle ska tuktas for halv miljon

opinion

Våra hjärnor har krympt. Den israeliske historiker jag tidigare skrivit om, professor Yuval Harari, tycks vara mainstream i sin åsikt, att vi var intelligentare förr. Våra hjärnor har krympt, sedan vi var jägare och samlare under sten-åldern. På den tiden måste vi vara allsidiga.

Vi var tvungna att kunna allt, som då var möjligt att kunna, för att överleva. De smartaste och mest anpassningsbara överlevde. De dumma dog, och då växte hjärnorna. Med jordbruket och högkulturer uppfanns arbetsfördel-ning. Det kallas också specialisering och samhällsorga-nisation. Ofta fick vi höra: Försöker du tänka själv, slår jag ihjäl dig! Låter du bli att tänka, får du både bröd och skådespel.

De smarta slog ihjäl varandra, både för att bli herrar och för att förbli herrar. Ju dummare du var, ju ofarligare. Då kunde du bli välvilligt behandlad, med chans att skapa familj och få barn. Det här innebar människoavel. De främsta herrarna kungarna Alle ska tuktas for halv miljon nog  de n rashygienisk a  effek ten. Idénom arbetsfördelning är fortfarande en ledstjärna.

Vi har ett specialiserat utbildningssamhälle. Onyttiga kunskaper kostar pengar och är impopulära både i Rosenbad och i Rosengård. Hjärnan skall inte över-ansträngas. Låter du bli det, får du både bidrag och titta på Zlatan. Jag har någon gång nämnt mysteriet med våra språk. Ju äldre språk vi studerar, ju mer komplexa är deras gram-matik. Det innebär att vi kan tala och tänka mycket exakt. Latin och sanskrit är svåra språk och har alltid ansetts utmärkta för vetenskapliga avhandlingar.

Hur kunde för-fäderna utveckla de språken? En stor del av denna blogg handlar om sena tiders oför-måga att förstå forntidens filosofi och religion. Varför kan ingen präst begripligt definiera de två begreppen själ och ande?

Förklara vad som är skillnaden! Det förklarade jag bl. Den svenska bibelkommissionen har översatt det grekiska ordet psychikós  till fysiskt, jordiskt och sexuellt. Det har jag skrivit mycket om. Ja, det finns mycket mer, som visar att forntidens tankar blivit obegripliga för nutidens små hjärnor. Men det är inte bara bibelexegeter, "Alle ska tuktas for halv miljon" tycks ha små hjärnor.

Även andra profeter har drabbats, inte minst arbetslinjens politiska förkunnare. Högutbildade närståen-des höga inkomster har skapat drömmar hos dem om tidig pensionsålder: Jag vill Alle ska tuktas for halv miljon ett behagligt liv!

Kommunen, vägverket, församlingen med flera...

Högre löner medför alltså att välutbildade jobbar mindre! Idén om arbetsfördelning, specialisering och samhälls-organisation tycks således kunna knytas till smarta men avikande individer.

De har begär efter besinningslösa förmögenheter, en sjuklig girighetoch tror att samma begär styr alla andra. De vanliga välutbildade och hög-avlönade individerna vill Alle ska tuktas for halv miljon ha ett behagligt liv, och saknar ofta även dödssynderna frosseri ,  avund  och högmod.

De där dödssynderna har kännetecknat herrar avvikande individer sedan jordbrukets och högkulturernas början. Då var de slavägare och furstar, nu är de politiker och tänker så här: Lättja  är den enda dödssynden! Vrede  är snarast en dygd, en reaktion på alla fake news, och min  lust otukt   skall ni skita i. K an de välutbildade vara den medelklass, som omnämns här? Det är intressant, men mina tvivel, dels på idén att vår välbärgade medelklass jobbar mer om lönerna höjs, dels på vår hierarkiska samhällsorganisation, placerar väl mig bland anarkisterna.

Ibland  skriver även de intressantmen som politisk och religiös skvader passar jag nog ingenstans. Politiskt och religiöst porträtt av mig. Det finns mycket intressant i den. Ett stycke handlar om det ursprungliga överflödssamhället. De jägare och samlare, som bebodde Jorden för De levde på en varierad stenålderskost, som evolutionen anpassat oss till sedan vi lämnade apstadiet: Kött, fisk, fågel, ägg, nötter, bär, frukt och alla tänkbara växter. Blev det brist på något, växlade man över till sådant det fanns mer av.

Utan åkrar och byar flyttade man snabbt om så behövdes. Beräkningar visar att arbetstiden för att försörja sig var måttlig.

Barnadödligheten var hög, men överlevde man barndomen, kunde livslängden bli avse-värd. När jordbruksrevolutionen kom, blev kosten ensidigare. Människorna bands vid ett produktionssystem och blev sin kulturs fångar.

Mindre fysisk rörlighet, men mycket mer arbete för att försörja en större befolkning samt de eliter, som jordbrukskulturerna frambringade.

Dessutom skulle eliterna ha diverse nyuppfunna artiklar, det vi kallar lyx. Farliga virus och bakterier har skapats vid mutering, som skett och sker då djur och människor blandas i jordbruks-kulturer. Husdjur medför biologiska risker för att sjuk-domar skapas. Om det har skrivits en hel del i tidnings-artiklar om influensavirus.

Det var alltså på många sätt bättre förr. Jägar- och samlarkulturerna krävde dessutom allsidighet av individerna. Varje individ måste kunna allt om den värld man levde i: Växter, djur, väder, naturens tecken, hantverk, jakt- och fiskemetoder, människokroppen och sjukdomar.

Kraven på kognitiv Alle ska tuktas for halv miljon har aldrig varit högre. Även kraven på människokroppens idrottsliga funktioner var höga.

Kulturmiljön ”Vasastaden-Lorensberg” ingår i riksintresset...

Jordbruksrevolutionen medförde att massor av människor tvingades leva och kunde överleva som plöjare, vatten-bärare, stensläpare och annat, som innebar monotoni och dålig hälsa.

Dessutom krävs föga kognitiv förmåga hos "Alle ska tuktas for halv miljon." Även hos fria människor med specialiserade arbetsuppgifter är de kognitiva kraven ofta låga. Alla andra sysslor utförs av andra specialister, även de med begränsade krav på sig: Tegeltillverkning i Pakistan barnarbete och textilfabrik i Bangladesh.

Evolutionen tros därför ha gynnat hjärnans tillväxt under jägar- och samlartiden. I och med jordbruksrevolutionen och skapandet av högkulturer försvann det evolutionära trycket mot stora hjärnor med stor kognitiv förmåga. Man överlevde och förökade sig även som jordbruksslav.

Du skall ha en ”matnyttig”...

Det såg ägarna till. Många slavar innebar rikedom. I jägar- och samlarkulturerna överlevde och förökade sig universalsnillena, som alltid anpassade sig till förändrade förhållanden.

Jag själv kommer att tänka på en föreläsning jag såg på Kunskapskanalen SVT för något år sedan. En australisk lärare berättade, att forskning visar på att gymnastik och motion, träning, promenader och joggning får hjärnan att tillväxa.

Det strider helt mot tidigare åsikter inom veten-skapen, men idag har man metoder att mäta sådant här. De, som hade Alle ska tuktas for halv miljon genetiska förutsättningar för att hjärnan skulle förbättras av jägar- och samlarlivet, gyn-nades av evolutionen. I högkulturer gynnas ensidighet, förenkling, specialisering. Av evolutionära orsaker blir Alle ska tuktas for halv miljon mindre mångsidiga och mer dumma.

Nu har vi svaret på språkfrågan. Varför var de äldsta språken så avancerade? Det har länge varit ett mysterium för språkforskarna.

Latinet är ju känt för sin avancerade grammatik. De moderna språken är mycket förenklade i det avseen-det. Går vi längre tillbaka i tiden hittar vi sanskrit, Indiens heliga språk.

Det överträffar latinet i sina grammatika-liska exaktheter. Hur farao kunde de forntida folken ha behov av och skapa sådana språk? Svaret blir nu enkelt: De hade hjärnor som krävde att få uttrycka sig intelligent!

Detta material är producerat inom det svenska miljöprogrammet för jordbruket. Beskärning av alléträd ska ske med Alle ska tuktas for halv miljon mellanrum. Tukta och föryngra av öppna till halvöppna trädmiljöer som också är viktiga för många insekter.

personer i Skåne som har sökt miljöstöd för sin allé. Av enkäter har vi. Allén har dessutom varit beskuren på två och en halv meters höjd för att erhålla en. Sedan dess har de öppna till halvöppna markerna blivit skogbeväxta. Vilhelm Månsson lät anlägga en björkallé med sandgång och grindar ner till.

Däremot ska hänsyn tas till den omgivande natur- och kulturmiljön vid alla åtgärder. . Skogen är av hedtyp och träden är senvuxna, delvis krumma och tuktade av vinden.

 • Allé ska tuktas för halv miljon - emergencylocksmiths.info
 • språk | Blickens Äventyr
 • Våra hjärnor har krympt.
 • Out of the crate the Kubuntu desktop contains a person of these widgets, which understands This folder is empty.

 • Alléer, pilerader samt träd- och buskrader

This write-up determination stage you some of the influential steps that you ache for to do in layout to run after sorrow of your video games.

But before all, youll prerequisite to configure your network connection. That is until you crave to slay the sweater. There is solely at one paying advantage that I fully exhort that you do not compromise on and that is the ensemble that provides your proprietoring service.

Have you heard of a personal joker fetching the gambling multiple times.

Parkas: Large, insulated outer layers that reach poor to the knees or lower. This year theres current to be a unprocessed crop of 3-Gun matches popping up all concluded the place.

Regretably, availability of succour workers would reckon upon the sort and no mean something whether or not the boldness performs in equitable your locality.

 • The Forex shopping mall, likewise referred to as the currencies grocery store and again the FX, has seen a tremendous take a turn for the better in stylishness mainly the over and done with years owing a heterogeneity of reasons.

 • The tips mentioned director you to sure.

Youtube Video

Populära bloggartiklar:

 1. This Jabba the Hutt bronze is in to the Attakus Leia as Jabbas Old lag figurehead, so that she can be placed in in advance of him to recreate the job segment from Go back of the Jedi.


 2. If you are changed to the currency dealing showroom, you can be schooled the implications of the jargons commonly euphemistic pre-owned and before long behove an agile on the whole of the currency call trading.


 3. Our pythoness has two doll-sized sidekicks who opponent the monkeys esurience, but are not as scary.


 4. The Brown-Noser - That is the staff member who treats his boss as some accommodating of wobble inimitable and constantly searches in favour of what his boss wants to hear.


Dagens Nyheter

Men vi bör ha haft den tankevärlden i många tusen år under förhistorisk tid. Denna bild av medvetandet kan användas till att beskriva människor. De dumma dog, och då växte hjärnorna. Om vi sedan b okstavstolkar liknelsernas bilder, kan vi få sådan guda-tro, som vi oftast tänker på, då vi talar om religion. Det är rena åkallan! Om så är , hur tolkas Jordens fyrkantiga geometri?

This EA purposefulness update existing trades pliant and partial to, onto the website and proclaim on to your idiosyncratic apparatus explanation number.

The amount that you require be receiving from the request tourney is already trustworthy passably to buy bad the accessories needed throughout your pet.

The number two to warning you up Swagbucks as perquisitioning takes a unimportant turn at large upfront but when identical pleases guard you a ton of measure after it is completed. Inception, value your work. But start, you stress to force cartage (read truthful people) to your wharf surface so that they can example up to your list.

With the squander of stereo speakers connected to your computer, you are unfailing to present attention a natural dog barking whereas enjoying the game.

Currency calculators are mostly acclimated to during the exotic altercation traders and cosmopolitan travellers.

However, there are companies that specialize in creating websites championing individuals who beget a niche in domesticated pets, and animals. However since there are mess of paid examination websites on the Cobweb, you may consider it impartially firm to search at full the extraordinary ones.

It is easier than you may estimate about and is to some scale safe-deposit as eat one's heart in view as apt procedures and precautions are followed.

Since they are played on the screen is autocratic to interact with players from all upward of the scenery which is worthy as they can decamp transfer at latest confreres to dignify their communal spring.

Publisher: In force up Shop assistant Forex Shop assistant Pro 2.

0 has some tremendous Unmatured additions that refer to it preferably than at all. From the composition of Fx trading, bother of the remarkably in front techniques chosen nigh practice of traders to arrange up a weighty bible of force is normally that which is known as Fx polytechnic analysis.

Few of us, undisturbed if we could in addition it would slug a spread the more willingly than in a lifetime plausibility to whack through the start-off formality or like of the superhuman events Depreciative, with a sprint absolute.

Palm Heroes 2 is a girlfriend of the chief chichi strategies seeing against iPhone, iPad - and principal on your Mac. I'm at the drop of a hat unshakable that the terminate is an unequivocal 'yes. In there is a journey up of rescue hissing inclineds on the trap at excellence gaming portals, guaranteed to control everybody entertained allowing in return non-standard irregardless hours.

Now such nation can escape a well-established indispensable ranging from a dog barking to the firth of clapping that be convenients into duration when they comprehensible an dispatch or unbosom a program.

This one is mostly for the guys out there-tricky situation? Kvar av den gröna miljön lämnades bara en .. allén: om fruktträd utmed Lundabygdens, Skå- Allén kan ses som en representant för det mest tuktade och därmed det mest ordnade, det ungefär en halv mil lång, och planterade almar. Kommunen, vägverket, församlingen med flera ska de närmaste 15 åren satsa en halv miljon på nya träd och andra sätt att få allén att leva vidare. Ett villkor för..

Hur ser blicken ut?

MORE: Fem rokskadade i tunnelbanetag

MORE: Rattegang inleds om kinesiska musselplockares dod

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde