Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

112.4m FM

Eu tillvaxt ger jobb kommissionar positiv infor framtiden

opinion

Han är ledamot i utskottet för internationell handel och suppleant i budgetutskottet. Här berättar han hur han ser på EU och dess konkurrenskraft, samt vad han skulle vilja göra för att stärka EU-samarbetet så att hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag undanröjs.

En fungerande inre marknad: Syftet med den inre marknaden var att skapa en mer gynnsam miljö för företagande, individens rörlighet, konkurrens och handel. Detta för att ge EUs invånare bättre tillväxt och därmed välfärd. Är du nöjd med hur den inre marknaden fungerar idag?

Finns det några områden inom denna som du tycker bör förändras eller förbättras? I så fall hur?

Kommissionär. Budget EU-pengarna ger konkreta...

Den är avgörande för Sverige. Knappt tre fjärdedelar av den totala exporten och fyra femtedelar av importen går till och kommer från andra länder i EU. Men den inre marknaden är ännu inte fullt utvecklad - för tjänster är fortfarande omkring 60 procent av marknaden stängd Eu tillvaxt ger jobb kommissionar positiv infor framtiden handel över gränserna. Detta bör vi jobba på att utveckla. Hur tycker du att näringslivets behov tillgodoses på den inre marknaden och finns det något kring detta du skulle vilja ändra på?

För oss som är ett förhållandevis litet och exportberoende land är det avgörande för vårt fortsatta ekonomiska välstånd att den inre marknaden fungerar och utvecklas. Det finns som sagt stor potential för tjänstehandeln. Men också varuhandeln behöver underlättas. Det går att förenkla och skapa mindre krångliga regler för företagen. Digitalisering och den inre marknaden: Den digitala dimensionen av den inre marknaden blir allt viktigare, inte minst för näringslivet som är beroende av att data ska kunna flöda friktionsfritt mellan olika medlemsländer samt in och ut ur unionen.

Idag finns det av 28 nationella regelverk på området, vilket gör den digitala ekonomin krånglig för företagen. Hur ser du att EUs digitala ekonomi ska kunna generera mer tillväxt växa och leda till att nya lösningar och företag skapas?

Genom att ta bort de hinder som finns idag förenklar vi för företag att byta, varor, data, tjänster och kunskap. Detta ger dels företag större möjligheter att växa utanför sitt lands gränser och dels att sprida kunskap snabbare. Vilka förändringar eller förbättringar anser du bör genomföras? Är detta något som prioriteras i ditt arbete i EP?

Vårt medskick till framtidsdiskussionen är...

I dag kan i stort sett ingen varu- eller tjänstehandel fungera utan utbyte av just data. Något som borde synas också i våra handelsavtal som måste garantera fria dataflöden och att bl. Ungefär hälften av de regelverk som berör svenska företag härrör från EU-lagstiftning. Ett bra regelverk ger företagen god konkurrenskraft och därmed ökat välstånd - utan att sänka skyddsnivån.

Totalt ger EU:s handelsavtal tillgång...

Överimplementering av regler är ett område som kan ge negativa konsekvenser för näringslivet i de medlemsstater som ofta går utöver EUs minimikrav. Jag jobbar för enklare regler både i utformningen Eu tillvaxt ger jobb kommissionar positiv infor framtiden EU och i genomförandet i Sverige. Vi har nått långt, men inte hela vägen fram. Detta är något jag kommer fortsätta att arbeta för. Samtidigt som det finns att göra på EU-nivå ska vi komma ihåg att det ännu finns mycket som kan förbättras i Sverige vad gäller genomförandet av EU-lagstiftningen.

Sverige behöver bli bättre på att genomföra lagstiftningen på ett sätt som gynnar svenska intressen. En annan tolkning av begreppet är att ett socialt Europa är ett Europa i arbete, d v s att en hög sysselsättning ger bättre sociala villkor.

I så fall är strategin för att nå detta en inriktning på konkurrenskraftiga företag och en god ekonomi i medlemsländerna.

EU-kommissionens vice ordförande, med ansvar...

Det handlar inte om att EU ska lagstifta i de frågor som är mest politiskt känsliga och som medborgarna bryr sig allra mest om. Inte heller om att omfördela redan befintliga resurser. Hur tycker du att EU respektive de nationella parlamenten skall arbeta med frågan?

Däremot behöver EU och medlemsstaterna lägga mer vikt vid att stärka konkurrenskraften och förutsättningarna för jobb. Lyckas vi med detta får vi ett Europa som är långt mer socialt och bättre rustat för framtiden än det en social pelare någonsin kan åstadkomma. En välfungerande inre marknad utan handelshinder är eftersträvansvärt för företagen i "Eu tillvaxt ger jobb kommissionar positiv infor framtiden." Detta får dock inte hindra att handel med icke-medlemsstater också skall kunna gå så friktionsfritt som möjligt.

I detta ligger både konstruktiva handelsavtal och att undanröja regelkrångel. Handel kan i många fall vara en viktig nyckel till tillväxt och jobb — för oss inom EU - och för länder utanför som behöver stärka sin ekonomi.

Sverige är och måste förbli en ledande kraft för frihandel. Efter att Donald Trump tillträdde har ett möjligheternas fönster öppnat sig och alltfler länder är intresserade att teckna frihandelsavtal med EU. Samtidigt blåser protektionismens vindar starka - det viktigaste är att vi är flexibla och inte låter enskilda särintressen inom exempelvis jordbruket sätta stopp för nya avtal.

Sydamerika, Mexiko, Indonesien och kan förmodligen snart starta förhandlingar med Australien och Nya Zeeland.

Vi ska snart godkänna avtal med Japan, Vietnam och Singapore. Jag vill att alla dessa går i mål, samtidigt som jag har förhoppningar om att återta frihandelsförhandlingarna med USA så snart som möjligt. Men det viktigaste är kanske att vi kan få fart på några nya förhandlingar i WTO och att vi inte inför för många nya handelshinder med Storbritannien efter Brexit.

Vad kan medlemsländernas regeringar göra för att påskynda processen med fler handelsavtal? Ändå måste den europeiska handelspolitiken bli än mer ambitiös i framtiden. Reglerna i frihandelsavtalen är ibland så komplicerade att företagen inte lyckas använda sig av avskaffade tullar. Dessutom måste de ta hänsyn till den moderna ekonomin och garantera att data kan flöda fritt till och från Europa samt liberalisera tjänstehandeln ytterligare.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och kräver att det internationella samfundet tar ansvar och kommer fram till globala lösningar. EUs roll är viktig i detta och ambitionsnivån är hög. Många av de innovationer som gör stor miljönytta kommer dessutom från det europeiska näringslivet. Vilka är de viktigaste åtgärderna på EU-nivå vad gäller klimatutmaningarna enligt dig? Sverige står för några promille av världens utsläpp och EU för mindre än tio procent.

Ska vi rädda klimatet måste vi övertyga andra stora utsläppare att följa vårt exempel. Det kräver en ambitiös klimatpolitik som kombinerar minskade utsläpp med bibehållen konkurrenskraft och fler jobb. En del menar att Eu tillvaxt ger jobb kommissionar positiv infor framtiden i sin ambition att bidra i arbetet med att nå klimatmålen, kan komma att skapa regelverk som gör att företagen i EU kommer att få svårare att konkurrera på lika villkor med företag utanför unionen.

Har du några tankar kring detta? Driver EU en politik som gör att europeiska företag inte kan konkurrera globalt kommer det i längden att drabba klimatet också. Andra länder kommer att ta det som intäkt för att det inte går att föra en klimatpolitik som också gynnar jobb och tillväxt. EU behöver agera som ett föredöme och inte som ett avskräckande exempel. Ett välmående och konkurrenskraftigt EU vars övergripande målsättning är att stärka företagens, individers och medlemsländernas möjligheter att hävda sig i en allt starkare global konkurrens.

Läs gärna mer om Svenskt Näringslivs program för ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt EU här. Klicka på för att bevaka någon dessa sektioner. Du får då ett SMS så fort något nytt publiceras där.

Rekommendationerna ger de enskilda medlemsländerna...

Fakta om löner och arbetstider. Företagens betydelse för samhället. Företagsamt med Carola Lemne. Kollektivavtal - så funkar det. Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller hjärtoperationer.

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst.

I samband med lanseringen av...

Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost. Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad.

Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft. Finfa — en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service. Tidningen Entreprenör är en tidning om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

På sajten kan du läsa det senaste numret av tidningen och passa på att göra entreprenörprofiltestet. Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare. Cookies och behandling av personuppgifter Stäng. Play Frågor vi arbetar med. Vad anser du bör göras få att få till stånd fler frihandelsavtal?

Med vilka länder tycker du EU bör prioritera att få till stånd handelsavtal? Nyheten hör till sektionen: Fråga vi arbetar med Svenskt Näringsliv i Europa ». Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet.

Svenskt Näringsliv i Europa Digitalisering - regelverk och utmaningar. Vi har kommit en bit på vägen, men det behövs mer arbete, konstaterade ansvarige kommissionären Frans Timmermans vid ett seminarium i Bryssel. Svenskt Näringsliv i Europa. Rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital måste fungera bättre och regelverket moderniseras, visar en analys från kommissionen.

I samband med lanseringen av OECD-rapporten för NSPA bjöd för påverkan på EU:s regionalpolitik för framtiden med koppling till EU:s hos ansvarig kommissionär för EU:s regionalpolitik ger läget om det hot som hela regionalpolitiken står inför och det positiva med initiativ som NSPA:s OECD- rapport.

Detta för att ge EUs invånare bättre tillväxt och därmed välfärd. Jag jobbar för enklare regler både i utformningen i EU och i genomförandet i Sverige. rustat för framtiden än det en social pelare någonsin kan åstadkomma. Ledamöterna Christofer Fjellner och Jasenko Selimović Eu tillvaxt ger jobb kommissionar positiv infor framtiden sin Eu tillvaxt ger jobb kommissionar positiv infor framtiden på den. EU-kommissionens vice ordförande, med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, angriper populismen, talar sig varm Kommissionär Jyrki Katainen besökte Helsingfors dagen efter Italiens folkomröstning, som ledde till regeringsskifte.

Återvinningsekonomin – ger den jobb?.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde