Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

144.9m FM

Utfragning om alkoholpolitik

opinion

Kommissionen föreslår vissa förändringar i direktivet om strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker. För öl och cider avser förslagen främst vissa utökade möjligheter till nedsatt "Utfragning om alkoholpolitik." Cider får även en egen definition i direktivet. Medlemsstater föreslås bli skyldiga att lämna intyg till oberoende, små bryggerier för att bekräfta deras årliga produktion och att de uppfyller vissa krav i direktivet.

Avseende denaturerad alkohol justeras reglerna för flyttningar i vissa fall. Det görs även vissa förtydliganden i direktivet.

Punktskattehöjningar på alkohol- och tobaksprodukter...

Regeringen anser att det är positivt att reglerna i alkoholskattedirektivet ses över för att säkerställa en enhetlig och rättssäker tillämpning och förhindra skattefusk. Vissa delar av förslaget behöver dock analyseras närmare. I direktivet definieras Utfragning om alkoholpolitik klassificeras olika typer av alkohol och alkoholhaltiga drycker beroende på deras egenskaper, och det föreskrivs en rättslig ram för nedsatta skattesatser, befrielser och undantag inom vissa sektorer.

Sedan direktivet antogs har endast en utvärdering inletts, under Därför identifierades direktivet av kommissionen för utvärdering inom ramen för kommissionens program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat Refit. Kommissionen överlämnade en rapport till rådet i oktober I december ställde sig medlemsstaterna enhälligt bakom att se över direktivet och rådet antog därefter slutsatser den 6 decemberi vilka kommissionen uppmanas att genomföra nödvändiga undersökningar och samråd för att lägga fram ett förslag till revision.

Den 25 maj presenterade kommissionen sitt förslag till ändringar i direktivet. Det föreslås att det i direktivet ska förtydligas hur alkoholhalten i öl ska beräknas om man använder Plato-metoden. Förtydligandet avser främst smaksatta öler.

I direktivet finns vidare i dag en frivillig möjlighet för medlemsstaterna att tillämpa nedsatt skatt för öl vars Utfragning om alkoholpolitik alkoholhalt inte överstiger 2,8 procent. Det föreslås att den gränsen ökas till 3,5 procent. Definitionen är en dryck med en verklig alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent men inte 8,5 volymprocent, som framställs enbart genom jäsning av äppel- eller päronsaft eller båda, och utan tillsats av annan alkohol "Utfragning om alkoholpolitik" alkoholhaltiga drycker.

Definitionen av cider används för att skapa en möjlighet att tillämpa nedsatt skatt för oberoende, små ciderbryggerier. Motsvarande regler finns i dag för oberoende, små ölbryggerier.

Liksom för ölbryggerierna är möjligheten till nedsatt skatt frivillig. Om en medlemsstat väljer att utnyttja den möjligheten måste den nedsatta skatten tillämpas lika för bryggerier över hela EU. Om ett inhemskt bryggeri får nedsatt skatt måste alltså bryggerier av samma storlek från andra medlemsstater få nedsatt skatt i samma mån.

Med dagens regler är det upp. Det föreslås att det införs en skyldighet för medlemsstaterna att på begäran utfärda intyg till oberoende, små bryggerier etablerade på deras territorium som bekräftar deras årliga produktion och att de uppfyller övriga krav i direktivet.

Det föreslås vidare att kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer formen för dessa intyg. I direktivet finns i dag regler om att alkohol som Utfragning om alkoholpolitik blivit fullständigt denaturerad i enlighet med de krav som någon medlemsstat har anmält enligt ett särskilt förfarande ska befrias från punktskatt.

Tidigare fanns en stor mängd nationella krav anmälda. På senare tid har reglerna av kommissionen tolkats som att denaturering i en medlemsstat enbart får ske med den medlemsstatens krav eller kraven i den gemensamma s. Denaturering i en medlemsstat fick således enligt kommissionen inte ske med en annan medlemsstats krav.

Detta ledde till en process för att harmonisera de nationella kraven. Under ersattes de flesta nationella kraven med en gemensam metod för fullständig denaturering med några få mindre nationella variationer. Det föreslås nu att reglerna i direktivet ändras så att ordalydelsen överensstämmer med den tolkning som har gjorts av direktivet på senare tid. Det föreslås även att reglerna för att anmäla nya nationella krav för fullständig denaturering uppdateras och att kommissionen ska anta genomförandeakter för det anmälningsförfarandet.

Det föreslås även att delvis denaturerad alkohol under Utfragning om alkoholpolitik förhållanden ska omfattas av reglerna för flyttning under det s. Detta rör varor som innehåller alkohol och inte är avsedda för konsumtion, om tillverkningsprocessen inte har slutförts och produkten inte är färdig, eller om produkten innehåller alkohol med en alkoholhalt om 90 volymprocent eller mer.

I övrigt föreslås att vissa undantag för Förenade kungariket upphör samt ett förtydligande att kommissionen biträds av kommittén för punktskatter. Se separat fakta-PM avseende föreslagna ändringar i det direktivet. Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska de medicinska och sociala skadorna av alkohol. Den svenska alkoholpolitiken bygger på kunskapen om att minskad total konsumtion leder till minskade alkoholskador i befolkningen. Sambandet mellan pris på alkohol och konsumtion av alkohol medför att efterfrågan på alkoholprodukter tenderar att minska när priset på alkohol ökar.

Svensk alkoholbeskattning är i dag utformad så långt som möjligt utifrån produkternas alkoholinnehåll, snarare än produktionssätt.

Sverige tillämpar inte Plato-metoden för beräkning av alkoholhalt i öl och svenska regler kommer därför inte att påverkas av ändringen av dessa. När det gäller möjligheterna till nedsatt skatt för oberoende, små ciderbryggerier är detta, som nämndes ovan, frivilligt. Förslaget innebär således inte att några svenska regler behöver ändras. Sverige tillämpar i dag inte någon nedsatt skattesats för små, oberoende ölbryggerier. Även reglerna om nedsatt skatt för öl med låg alkoholhalt är frivilliga.

Förslaget om en höjning av gränsen för när undantag får tillämpas innebär således inte att några svenska regler behöver ändras, men ger en möjlighet att justera reglerna. Sverige tillämpar nedsatt alkoholskatt för öl med låg alkoholhalt. Det ligger även i linje med Utfragning om alkoholpolitik alkoholpolitik att nedsatt skatt kopplas till låg alkoholhalt.

Förslaget att medlemsstater ska vara skyldiga att utfärda intyg till oberoende, små bryggerier kommer att kräva ändringar i svenska regler. Sverige tillämpar inte nedsatt skatt för oberoende, små bryggerier, vilket innebär att det i dag inte finns någon myndighet som kontrollerar om svenska bryggerier uppfyller kraven för oberoende, små bryggerier i direktivet.

Folkhälsomyndigheten samlar i sitt arbete in vissa uppgifter om bryggerier, men kontrollerar inte skatterättsliga aspekter. Förslaget skulle därför innebära att någon svensk myndighet skulle behöva kontrollera vissa aspekter avseende bryggeriers produktion och ekonomiska förhållanden, antingen generellt eller vid förfrågan från bryggeriet.

Detta skulle kräva ändringar avseende myndighetens uppdrag och vilka uppgifter myndigheten har rätt "Utfragning om alkoholpolitik" skyldighet att samla in. Vilken myndighet som bäst skulle kunna fullgöra ett sådant uppdrag och vilka lagändringar som skulle krävas behöver utredas ytterligare.

Det kan noteras att även om förslaget inte föreskriver att de nationella intygen ska vara de enda bevismedlen för ett bryggeri att visa att det är oberoende och litet finns det en överhängande risk att många medlemsstater i praktiken kommer att Utfragning om alkoholpolitik ett sådant intyg för Utfragning om alkoholpolitik bevilja nedsatt skatt.

Förändringarna avseende denaturerad alkohol kommer att kräva vissa ändringar i svenska regler. Rent lagtekniskt är det fråga om enkla justeringar.

Exakt vilka konsekvenser dessa kommer att få för aktörer i branschen är dock i nuläget svårt att säga. Frågan behöver utredas ytterligare. Övriga förslag bedöms inte påverka svenska regler. De förslag som innebär att frivilliga regleringar införs eller justeras kommer i sig själva inte att ha några budgetära konsekvenser.

Förslaget om skyldighet att utfärda intyg för oberoende, små bryggerier kommer att medföra kostnader för den myndighet som ska utföra detta. Omfattningen av dessa kostnader behöver utredas ytterligare i samarbete med berörda myndigheter.

Punktskattehöjningar på alkohol- och tobaksprodukter...

Åtgärderna för denaturerad alkohol kommer behöva utredas i samarbete med berörda näringslivsaktörer, då baser för berörda produkter är svåra att estimera med generella data. Kommissionen skriver i sin sammanfattning kring förslagen att effekten av åtgärderna kommer vara svåra att mäta eftersom ingångsvärden Utfragning om alkoholpolitik flertalet av åtgärderna saknas. De kostnader som kommission faktisk estimerar måste även dessa analyseras djupare för att bedöma huruvida Utfragning om alkoholpolitik är applicerbara för svenska förhållanden.

Utgångspunkten är att eventuella kostnader för berörda myndigheter de ska finansieras inom beslutade ekonomiska ramar. Regeringen anser att eventuella kostnader för EU-budgeten kan hanteras inom beslutade ekonomiska ramar.

POLITIK. Med en kort presentation...

Det är positivt att reglerna i alkoholskattedirektivet ses över för att säkerställa en enhetlig och rättssäker tillämpning och förhindra skattefusk. Remisstiden går ut den 29 juni Några synpunkter har ännu inte inkommit. Genom artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska rådet genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen och efter att ha hört.

Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén Utfragning om alkoholpolitik bestämmelser om harmonisering av bl. Kommissionen anser att förslaget är i enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och att det inte går Utfragning om alkoholpolitik vad som är nödvändigt för att uppnå de respektive målen. Inga alternativa nationella, bilaterala eller internationella initiativ skulle enligt kommissionen ge samma grad av effektivitet när det gäller den inre marknadens funktion och övervakning och kontroll av punktskattepliktig alkohol, och ett betydande mervärde uppkommer genom att man fastställer gemensamma definitioner Utfragning om alkoholpolitik regler för alkohol och alkoholdrycker för punktskatteändamål på EU- nivå.

Regeringen instämmer i bedömningen att förslaget är förenligt med såväl subsidiaritetssom proportionalitetsprincipen. Ändring i alkoholskattedirektivet doc, kB Ändring i alkoholskattedirektivet pdf, 81 kB. I syfte att kasta nytt ljus över alkoholfrågorna ordnade utskottet tillsammans med regeringens alkoholpolitiska kommission den 26 november en utfrågning. I en utfrågning i P1 Morgon idag sa Gunnar Hökmark att Systembolagets ensamrätt på alkoholförsäljning gradvis borde avvecklas. Det går stick.

Punktskattehöjningar på alkohol- och tobaksprodukter...

diserad utfrågning, mekanisk registre ring, rådgivning och programmatisk uppföljning av s k indikatorer [2]. Inom området riskbruk av alkohol är det särskilt tydligt.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde