Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

118.1m FM

Slumpens ordning

opinion

Slumpen är något Slumpens ordning kan skylla på då den komplicerade förklaringsgrunden är allt för svår eller för avancerad, när inte underlaget till en förklaring räcker till. Men alla processer har i stort sätt en orsak och verkan. Men för mig som vann var det en slump — eller tur. Det var en Slumpens ordning händelse i ett lokalt sammanhang, jag kunde ju inte veta.

Slumpen är också en oförnuftig förklaring till livets ursprung. Vad är slumpen egentligen? Många tänker på matematisk sannolikhet, en slumpgenerator, eller när man singlar slant. När ordet slump förväxlas. Som om vi talade om en orsak, är det som att göra en ologisk övergång från ett vetenskapligt till ett kvasireligiöst mytologiskt begrepp.

När den okända orsaken har kallats slump så länge, börjar människor glömma att ordet är ett substitut. Antagandet att slumpen är lika med en okänd orsak har för många kommit att betyda att slumpen är lika med orsaken.

Och så fortsätter han: Slumpens ordning han beskriver det som andra gjort och som många fortfarande gör — han upphöjde Slumpen med stort S, som Gud till en skapande princip. Den som säger att livet kom till genom en slump säger således att livet kom till genom en orsakande kraft som är okänd.

Skaparen är Slumpens ordning okända orsaken! Ordet slump betyder att det obestämbara är slumpen och gäller bara vid upprepade processer som ger olika resultat, men gäller bara för observation under mänskliga betraktelsesätt.

Slumpens ordning. KONST mån 26...

Detta beror i sin tur på att tillgänglig information är otillräcklig för Slumpens ordning fullständig förståelse — som vid tärningsspel. Men även vid tärningsspel finns ju handrörelser som påverkar resultatet — orsak och verkan.

Med en dator och robothand kan emellertid sådana rörelser programmeras, så att en ständig sexa kommer upp. Det handlar om sex, mycket noggranna, specificeringar av rörelserna för ett fullständigt förutbestämt Slumpens ordning. Dessutom, Gud spelar inte tärning om universum och människans tillvaro även om Gud är klurig, enligt Einstein. Vädrets Slumpens ordning och verkan eller holistiska processer sker i strikt mening inte slumpmässigt — även om det verkar kaotiskt.

Det är istället våra mänskliga och reduktionistiska förklaringsmodeller och beskrivningar som blir ofullkomliga, eller "slumpmässiga", och är därför inte alltid objektiva och allmängiltiga. Den reduktionistiska uppfattningen har oftast utgått ifrån att förklaringsgrunden bara kan härledas från de materiella processernas olika delar. Detta är ju delvis sant, men enbart med detta betraktelsesätt får vi inte klarhet av hela sanningen.

Den tidigare och enda förklaringsgrunden innan kvantfysiken gjorde sitt genombrott, var den reduktionistiska förklaringen. Det grundades delvis på ett biologistiskt synsätt och med uteslutningen av ett helhetsperspektiv — holism. Reduktionism kunde inte se en övernatur som kunde begripas eller accepteras.

Tunnelsyntheten har många gånger varit utslagsgivande i våra förklaringar av det svårgripbara och komplicerade. Orsaksverkan kausalitet finns emellertid alltid i kvantprocessernas växelverkningar och sker i holistiska beroendeförhållanden och sammanhang. Kvantmekanik är vetenskapen om partiklarnas uppträdande i mikrokosmos.

Och när vi försöker mäta enstaka partiklars läge och hastighet, så har inte våra beskrivningar gett en fullständig information av händelserna. Slumpens ordning om denna bild nu i det stora hela håller på att förändras. En reducerad partikels bravader var tidigare för oss människor en slumpartad eller obegriplig historia, för vi visste ju inte "Slumpens ordning" exakta sammanhangen. Slumpverkan sker, som vi ser det, i enskilda eller lokala processer men är aldrig utslagsgivande för helheten.

Detta synsätt kan ju för vissa verka underligt med tanke på de kaotiska oväder som resulterar i oerhörda katastrofer. Eller med de förödande effekterna av den spektakulära världsekonomin.

Men dessa vädersystem eller ekonomiprocesser är inte på något sätt fria från inblandning av olika orsaker. Det finns nog ingen riktig autonom materieprocess överhuvudtaget. Hela rubbet ingår i holistiska beroendeförhållanden. Holism är filosofin om att helheten, ej dess olika delar, är förklaringsgrunden. Skyll inte på slumpen. När det blir svårt att förklara helhetens tillblivelser med en materialistisk världsbild, vill vissa förklara svårigheten med slumpen.

Slump blir då synonymt med det oförklarliga. Skapelsen är alltså inte fråga om slump, eller ännu värre: Skapelsens processer sker snarare genom viljekraft och stor medvetenhen precission in i minsta detalj. Slump eller mekanisk determinism förutbestämt utan mänsklig Slumpens ordning vilja ger inte människan någon valfrihet.

Världen växer

Men människan har bevisligen en stor valfrihet och en fri vilja. Vi lär oss, forskar och vi utvecklas och växer. Men vi eftersträvar Slumpens ordning och harmoni kosmos — ordning och vi vill förstå ordningen genom medvetandet. Det är knappast en slump att materien kan förklaras och transformeras i matematiska ekvationer. Slumpens vägval av opåverkbara orsaker är helt underordnade högre orsakande helhetsprocesser och har därför ingen egen storhet i sig, och skulle därför knappast vara orsaken till exempelvis universums skapelseprocesser.

Det faller helt på sin egen orimlighet. Den naturvetenskapliga världsbilden har heller ingen ensidig eller homogen föreställning om att tron på Darwins Slumpens ordning kan ses som en slumpmässig händelse på en slumpmässig plats i tid och rum. Men forskningen är ense om att det handlar om en ständig utveckling, och med den enigheten finns tesen om "den ändamålsenliga utvecklingen".

Enligt Einstein är rum, tid och materia en av varandra beroende holistisk realitet. Enligt min mening Slumpens ordning ordet Slump i betydelsen med att summan av de samlade omständigheterna har en verkande kraft för att uppnå ett resultat, vilket sker av sig själv.

Och det kallar många för holism istället för slump, vilket innebär ett ömsesidigt beroende av alla dess inblandade omständigheter.

Denna process sker genom en medveten avsikt, och som kan beskrivas som processteologi. Skapelse ur ingenting är ingen förklaring alls.

Slumpen som förklaring tillhör mera av människornas ideologier, Slumpens ordning förklaring som skall passa in i exempelvis en politisk ideologi. Tron på slumpen är att inte ha någon uppfattning alls om skapelsen. Och i det sammanhanget är det passande att säga att tron på slumpen är en matematisk omöjlighet — en singularitet. Slumpens ordning är på sin höjd ett banalt försök att reducera bort en skapare bara för att slippa blanda in Gud i det hela.

När ordet slump förväxlas   Som om vi talade om en orsak, är det som att göra en ologisk övergång från ett vetenskapligt till ett kvasireligiöst mytologiskt begrepp. Ordet slump Ordet slump betyder att det obestämbara är slumpen och gäller bara vid upprepade processer som ger olika resultat, men gäller bara för observation under mänskliga betraktelsesätt.

Vädret bestäms också   Vädrets orsak och verkan eller holistiska processer sker i strikt mening inte Slumpens ordning — även om det verkar kaotiskt. Reduktionism Den tidigare och enda förklaringsgrunden innan kvantfysiken gjorde sitt genombrott, var den reduktionistiska förklaringen. Skyll inte på slumpen När det blir svårt att förklara helhetens tillblivelser med en materialistisk världsbild, vill vissa förklara svårigheten med slumpen.

Slumpteorin om skapelseN   Skapelse ur ingenting är ingen förklaring alls. Brev till Rikare Liv. En text där delarna läses i en given ordning kallas monosekventiell. En text där de kan läsas i olika ordning kallas multisekventiell.

Den rena slumpen kan inte. Världen växer: en bok om slumpens historia.

Omvandla därefter mallens siffror till...

Slump och ordning. Universum utvidgar sig och dess innehåll utvecklas. Ligger det en storslagen plan bakom. hemlighetstilstanden · hamskifte · sakte bilder · "Slumpens ordning" · trollspeil · riga rom · slumpens ordning · landscapes · lost in sápmi · something out of nothing.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde

Pakistanier dodade i valdsattacker

daily http://medicinse/minstdodade-av-bilbomb-i-bagdad/ monthly http://medicinse/kenyatals-drabbade-av-valdsattacker/ http://medicinse/roda-korset-fordomer-mordet-pa-medarbetare-i-pakistan/...
6328 shares